"Badania w grupie cyklolinopeptydu A"


tytuł rozprawy doktorskiej: "Badania w grupie cyklolinopeptydu A"
słowa kluczowe: immunomodulatory, immunosupresory peptydowe, cyklolinopeptyd A, oddziaływania edge-to-face, dichroizm kołowy
streszczenie pracy:
Metodą Merrifielda zsyntezowano 38 liniowych i cyklicznych analogów cyklolinopeptydu A (CLA). Analogi te badano pod kątem aktywności immunosupresyjnej (testy DTH i PFC) oraz preferencji konformacyjnej łańcucha peptydowego i reszt aromatycznych (metodą spektroskopii CD). Stwierdzono m.in., że:
- liniowe analogi CLA wykazują efekt immunosupresyjny lecz cyklizacja zwiększa efekt biologiczny;
- wprowadzenie sulfofenyloalaniny do cząsteczki CLA zwiększa rozpuszczalność peptydu i daje analogi o wysokiej aktywności immunosupresyjnej;
- wymiana pojedynczej reszty aminokwasowej nie zmienia w zasadniczy sposób immunosupresorowych właściwości CLA. Część efektów biologicznych CLA ma więc charakter niespecyficzny;
- zachowanie sekwencji Pro-Phe-Phe nie jest niezbędne dla właściwości immunosupresyjnych CLA;
- reszta Pro7 odgrywa istotną rolę w stabilizacji struktury przestrzennej CLA natomiast reszta Leu1 nie wpływa w wyraźny sposób na konformację łańcucha peptydowego CLA ani na orientację grup bocznych reszt Phe8 i Phe9;
- w cząsteczce CLA występują oddziaływania typu edge-to-face. Reszta aromatyczna w pozycji 8 rolę "płaszczyzny" (face), natomiast reszta w pozycji 9 rolę "krawędzi" (edge);
- zanik czynności optycznej reszty w pozycji 9 nie wynika z występowania oddziaływań edge-to-face. Oddziaływania te nie są też niezbędne dla aktywności immunosupresyjnej peptydu;
- CLA jest słabym inhibitorem PPIazy, co sugeruje, iż jego mechanizm immunosupresji może być podobny jak dla cyklosporyny A.English title: "Research in a cyclolinopeptide A group"
keywords: immunomodulators, peptide immunosupresors, cyclolinopeptide A, edge-to-face interactions, circular dichroism;
Abstract:
Using Merrifields method, 38 linear and cyclic analogues of cyclolinopeptide A (CLA) were synthesized. The peptides were tested for their immunosuppressive activity in DTH and PFC tests. The conformation of the peptide chains and of aromatic residues was estimated by circular dichroism. It was concluded that e.g.:
- although linear analogues of CLA present immunosuppressive activity but their cyclization enhances this biological efect;
- substitution of sulphofenylalanine instead of Phe in CLA enhances solubility of the peptide and results in highly immunosuppressive analogues;
- substitution of a single amino acid residue does not substantialy change the biological efects of CLA which means that partially they have a nonspecific origin;
- the sequence Pro-Phe-Phe is not essential for the immunosuppressive activity of CLA;
- in contrary to Leu1, contribution of Pro7 residue in very important for conformation of the CLA peptide chain and for conformation of aromatic residues;
- the edge-to-face interaction occur in CLA molecules. Aromatic residue in position 8 plays a role of "face" whereas residue 9 is "edge";
- the edge-to-face interaction is neither responsible for the loss of optical activity of the residue 9 nor it is necessary for the immunosuppressive activity of CLA;
- CLA is a weak inhibitor of PPIase which suggests thet the molecular mechanism of its immunosuppressive activity may be the similar to that of cyclosporine A.Go to the main page
e-mail   Write to me


Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/